Algemene voorwaarden lessen, Wanneer je net begint, kun je losse lessen nemen en daarna wordt je geacht een 10- lessenkaart á Euro 100,- aan te schaffen. De 10 lessenkaart is persoonsgebonden en 12 weken geldig

Losse lessen € 11.00 dienen contant (liefst gepast) en voor iedere les te worden voldaan.De betaling van een 10-lessenkaart geschiedt het liefst middels internet-bankieren, o.v.v. van 10-lessenkaart + je naam en achternaam.

Na iedere 10de les van de kaart dient het bedrag van de nieuwe kaart overgemaakt te worden op de rekening van Belinda de Bruijn Yoga.Voor aanvang van de nieuwe kaart dient het bedrag op de rekening van Belinda de Bruijn : vermelding Yoga te zijn bijgeschreven.

De kaart geeft recht op de  yogalessen die worden aangeboden en die plaats vinden in ruimtes gehuurd door Belinda. Als student ben je niet gebonden aan één vaste les per week. Je kaart wordt bijgehouden door de docent.

De 10-lessenkaart is 12 weken geldig. Dit is met inbegrip van de korte vakanties. Na 12 weken verloopt de kaart en dient een nieuwe kaart te worden aangeschaft. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt in geval van ernstige en aantoonbare blessures.
Tijdens feestdagen (zoals Sinterklaas, kerst, oud&nieuw, pasen, pinksteren, koninginnendag, 4&5 mei) vervallen de lessen.

Wanneer je een vaste les volgt is aanmelden niet nodig. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor de les dan graag, indien mogelijk een dag van te voren, een afmelding via de mail of gsm. Mocht je wisselen van lessen dan graag minimaal een dag voor aanvang van de les aanmelden.

Voor de les heb je geen schoenen nodig. Wel een mat. Er zijn matten beschikbaar bij de studio.Teruggave van betaald lesgeld is niet mogelijk.

Privélessen -sessies worden direct na de les contant afgerekend of je kunt een factuur krijgen. De allereerst les of sessie dien je ter plekke contant te betalen.

Workshops
Voor workshops gelden verschillende tarieven. De tarieven worden bekend gemaakt zodra de workshop wordt aangekondigd. Betaling van de workshop dient ruim voor de workshop te worden voldaan via internet-bankieren of contant (liefst gepast) .Via de betaling is je plaats in de workshop gegarandeerd. Contante betaling vlak voor de workshop is mogelijk. Je plek is dan niet gegarandeerd tot je betaald hebt. Mocht de les dan vol zitten behoudt de docent zich het recht voor je te weigeren voor de les.Bij verhindering voor je groepsles, privéles/-sessie dien je minimaal 24 uur van te voren je deelname te cancelen. Bij workshops is dit minimaal 48 uur. Bij niet, of niet tijdig, is de administratie genoodzaakt het verschuldigde bedrag van de sessie of workshop in rekening te brengen.

Belinda behoudt zich het recht voor om bij workshops, bij te weinig aanmeldingen, de workshop te cancelen. Uiteraard vindt er dan restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats Met uw inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Cursusvoorwaarden.
 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en voorbehouden. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de inschrijfkosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen. 

Aanmelding van een cursus, voor een vastgestelde cursusdatum, dient schriftelijk te geschieden via het inschrijfformulier op onze website. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief met de aanvullende gegevens over de cursus. Na ontvangst van de inschrijfkosten is uw cursusplaats gereserveerd. Deze inschrijfkosten dienen direct bij u aanmelding te worden voldaan.
Prijzen zijn in euro’s  en alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren,voor bedrijven zijn de prijzen exclusief de wettelijke BTW.                                                                                                                                                  Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en studievoorwaarden, en geeft u aan volledig gezond te zijn om deel te kunnen nemen aan de cursus of opleiding. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen.                                                                                                                                          In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Belinda  noodzakelijk zijn, mag Belinda de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Belinda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

 In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Belinda, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Belinda de Bruijn niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Belinda de Bruijn  de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Belinda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

In het geval van wijziging in de cursusdata door Belinda zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort, Belinda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

In het geval van annulering door Belinda krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Belinda is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden, Belinda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Belinda  houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht: De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.

Voorwaarden retraite / vakantie

Bij retraites geldt het volgende beleid: aanmelding geschied via de mail. Na aanmelding krijg je van Belinda een bevestiging. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn gaat de retraite door en ontvang je een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen. Na betaling is je plek gereserveerd. Je dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Bij afzegging van de retraite tot twee maanden voor de datum betaal je 65% van het retraitebedrag. Bij afzegging binnen deze twee maanden betaal je het volledige bedrag. Mocht door omstandigheden de docent, die in eerste instantie mee zou gaan, niet mee kunnen zal Belinda zorg dragen voor een goede, vervangende docent. Er vindt dan geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Deelname aan de lessen, privélessen, coaching, workshops en retraites geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Belinda en de docenten accepteren geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade in de vorm van blessures of enig ander letsel. Wanneer je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst een arts alvorens aan de lessen deel te nemen. Eventuele klachten dienen tevens altijd vóór de les aan de docent gemeld te zijn.

Laat geen waardevolle spullen achter in de algemene ruimtes.
Belinda accepteert geen aansprakelijkheid bij diefstal en/of verlies van eigendommen.

Bij inschrijving en start deelname aan de lessen/workshops/sessies/trainingen/retraite  ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Belinda de Bruijn Hulststraat 23 7906 KB Hoogeveen

NL 74 K.N.A.B 0403 1088 45  – Ingeschreven bij KvK Midden-Nederland KvK: 78147565 – Btw: NL003291952B88


Voor aanmeldingen en afmeldingen: e-mail: info@belindadebruijn.nl
gsm: 06 10289471